Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 31/24 Çukurambar-Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

Yurt İçi Yayınlar

 1. Karnak D, Kalaycıoğlu O, Beder S. Bir akciğer leiomiyosarkom olgusu. Tüberküloz ve Toraks 1993; 41:255-259.
 2. Karnak D, Kalaycıoğlu O, Beder S, Yavuzer Ş. Nörofibromatozisli bir akciğer kanseri olgusu. Tüberküloz ve Toraks 1994; 42:63-67
 3. Kalaycıoğlu O, Saatçi M, Beder S, Karnak, D, Beder E. Lung cancer as a second primary malignancy in patients treated for laryngeal carcinoma”, Journal of Ankara Medical School 1994; 16:1227-1235
 4. Karnak D. Total parenteral beslenme. Tüberküloz ve Toraks, 1995; 43:47-49
 5. Karnak D, Beder S, Kalaycıoğlu O, Akay H. Progressif sistemik sklerozis (skleroderma) ve tiroid karsinomu (Bir Olgu Nedeniyle). Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:88-91
 6. Karnak D, Kalaycıoğlu O, Beder S, Ulubay G, Saygun N. Çeşitli malign olgularda akciğer tüberkülozu. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:118-122
 7. Karnak, D, Kalaycıoğlu O, Beder S, Ulubay G. Multiple miyelomada akciğer tutulumu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 1996; 16:398-402
 8. Karnak D. Üst abdominal hastalıklarda plevra sıvıları. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:155-158
 9. Karnak D. Sıvı dışı plevra hastalıkları. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:159-161.
 10. Karnak D. Bronş astmasının tedavisinde antiinflamatuvar ilaç olarak teofilin ve fosfodiesteraz inhibitörleri kullanımı. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:55
 11. Karnak D. Çocukluk çağında astma öyküsü olan kişilerde egzersizle artan hava yolu spazmı, Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:56
 12. Karnak D. Malign mezotelyoma tedavisinde tümör immünolojisini ve biyolojisini temel alan yeni tedavi yaklaşımları. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:107-109
 13. Karnak D. Periferik akciğer kitle ve nodüllerinde transbronşiyal iğne aspirasyonunun tanı değeri. Tüberküloz ve Toraks 1996; 44:54
 14. Karnak D, Şen S, Beder S, Akal M, Akay H. Bir invaziv timoma olgusu. Tüberküloz ve Toraks 1997; 45:53-57.
 15. Beder S, Kalaycıoğlu O, Ulubay G, Karnak D. Mucosal changes due to chronic bronchitis assessed by fiberoptic bronchoscopy. Turk J Med Sci 1997; 27:327-330.
 16. Karnak D, Gürses H. Tüberküloz ve AIDS. Tüberküloz ve Toraks 1997; 45:73-78
 17. Karnak D, Kayacan O, Beder S, Delibalta M, Çelik GE. Bronşiolitis obliterans (İki Olgu). Tüberküloz ve Toraks 1998; 46:180-186
 18. Ulubay G, Beder S, Kayacan O, Karnak D, Oflaz G. Cyra 21-1’in akciğer kanserlerinde tanı, evreleme ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesindeki öTüberküloz ve Toraks Dergisi 1999; 47:387-392
 19. Karnak D, Beder S, Kayacan O, İbiş E, Oflaz G, Ulubay G. Bir tümör belirleyicisi olan nöron spesifik enolazın serum ve bronkoalveoler lavaj sıvısı düzeylerinin klinik önemi. Tüberküloz ve Toraks 1999; 47:398-405.
 20. Beder S, Eriş B, Karnak D, Kayacan O, Anadolu R. Sarkoidozis ve Kaposi Sarkomu (Bir Olgu Sunusu). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 1999; 52:175-180
 21. Kayacan O, Beder S, Deda G, Karnak D, Çetin D. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) elektrofizyolojik değişiklikler. Solunum 1999; 1:48-53
 22. Delibalta M, Karnak D, Beder S, Kayacan O, Karaca L. Yayma negatif akciğer tüberkülozunda bronkoalveoler lavajdaki adenozin deaminaz aktivitesinin tanısal değeri. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49: 237-245
 23. Gülbay BE, Karnak D, Kayacan O, Beder S. Primer antifosfolipid sendromu (Olgu Sunusu). Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(4):483-488
 24. Karnak D, Kayacan O, Beder S, Sak SD. Hypersensitivity pneumonitis and inhaled steroid (A case report). Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49:142-146
 25. Karnak D, Beder S, Kayacan O, Karaca L. IgG subclass levels in ELF in COPD. Turk J Med Sci 2001; 31:235-241
 26. Beder S, Şen S, Karnak D, Kayacan O, Akay H. Ender bir pulmoner anomali: Erişkin tip Scimitar sendromu. Toraks Dergisi 2001; 2:42-45.
 27. Karnak D, Köksal D, Kayacan O, Beder S. Paget von Schroetter sendromlu bir KOAH olgusu. Solunum 2002; 4:413-417
 28. Köksal D, Karnak D, Kayacan O, Beder S. Kanserli hastalarda tromboembolik hastalıklar (Trosseau sendromlu iki olgu nedeniyle). Akciğer Arşivi 2002; 3:125-128
 29. Karnak D, Köksal D, Moğolkoç G, Beder S, Pınar E. Göğüs hastalıkları konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2002; 50:462-468
 30. Güllü E, Karnak D, Beder S. Akciğerin granülomatöz hastalıklarına genel bakış. Göğüs Hastalıkları Serisi 2004; 1:158-166
 31. Güllü E, Karnak D, Beder S. Akciğerin granülomatöz hastalıklarına genel bakış. Göğüs Hastalıkları Serisi 2004; 1:158-166
 32. Köksal D, Karnak D, Kayacan O, Beder S, Erekul S. Bronchitis index and mucosal biopsy findings in patients with chronic bronchitis. Turkish Respiratory Journal 2005; 6:4-9.
 33. Karnak D. İdyopatik İnterstisyel pnönonilerde tedavi yaklaşımları ve takip kriterleri Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005; 1:42-54
 34. Küpeli E, Karnak D. Akciğer Hastalıkları Dergisi. Pulmoner alveoler proteinoz 2008; 3:84-91.
 35. Küpeli E, Karnak D. Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Dergisi. Akciğer kanserlerinde endoskopik tedavi yöntemleri. 2009; 2:13-20
 36. Küpeli E, Karnak D. Hipersensitivite Pnömonisi (Hypersensitivity pneumonitis). Tuberk Toraks; 2011 Jun;59(2):194-204.
 37. Küpeli E, Karnak D. Bronkoskopi Ünitesi. Tuberk Toraks 2011; 59 (3): 276-284.
 38. Cakar B, Bilgin G, Yavuz Şumnulu S, Karnak D. Tuberculosis prevalence in municipality bus drivers in our dispensary region. Tuberk Toraks 2013 Dec;61(4):327-32.